Tullinge SK Tullinge SK   Köp Naturpasset. Registera och betala direkt här på hemsidan   Hyr vår klubbstuga   Köp karta över Lidaskogen med torp-spotting

 

 
 
Vi samarbetar med
 
Botkyrka - Långt ifrån lagom
Åströms Rör
Vicky Teknik AB
Trimtex
Mila Halogen

Rapport från Tullinge SK:s digitala årsmöte


Skrivet av Styrelsen genom Åsa Inlagt  2021-03-11 13:21:30
Uppdaterad 2021-03-11 13:21:18

Det första digitala årsmötet i klubbens historia lockade drygt 60 röstberättigade medlemmar. Stipendieutdelning blandades med budget och statistik. Ett par motioner antogs, höjdpunkter från året som gått avhandlades och nya styrelsemedlemmar valdes enhälligt.

OBS! Detta är inte det officiella mötesprotokollet. Det återfinns i filarkivet där medlemmar kan logga in.

Innan mötets formella öppnade mottog Stina Kagevi ett utvecklingsstipendium om 2000 SEK för sin guldmedalj i Mountainbike-SM. Hon siktar närmast på cykelgymnasium i Skara, och att få köra stora tävlingar utomlands med landslaget i framtiden. Simon Imark belönades med 6000 SEK till sin fortsatta utveckling och satsning. Som andraårssenior blev han 4:a på Lång-SM, vilket var den enda värdetävlingen som arrangerades under 2020. Framöver är VM i Tjeckien det stora målet. Han konstaterar att konkurrensen att komma med i landslaget är hård, men att det är målet.


Årsmötet
Lin Normark skötte förtjänstfullt uppdraget som mötets ordförande. Elin Leandersson tog sekreterarrollen, och till protokolljusterare valdes Lennart Hävrén och Henrik Dufberg. All formalia avhandlades raskt – mötet hade utlysts i behörig ordning, och inga invändningar fanns till agendan, styrelsen fick ansvarsfrihet för det gångna året.


Föreningens verksamhetsberättelse
Hela berättelsen finns i sin helhet på hemsidan. På mötet gjordes korta nedslag i valda delar.
* Klubben fyllde 90 år. Gick relativt obemärkt förbi, men kommer att uppmärksammas med någon form av festlighet när möjlighet ges.
* Antal medlemmar uppgår till strax över 600, vilket är en ökning med 57 personer.
* Arrangemangsmässigt blev DM lång med 900 deltagare en lyckad, coronasäkrad tävling.
* Cykelverksamheten har vuxit.
* Det görs en markägarförteckning, och en nyritning av Tumba-Tullinge-kartan pågår.
* Den nyaste kommittén Alma, som är riktad mot kontakter med allmänheten fick en rivstart, och både HittaUt och Naturpasset för cykel fick stort genomslag.
* En projektgrupp arbetar med en ny hemsida, som förhoppningsvis lanseras under 2021.
* Verksamheten för barn och ungdomar hade många aktiviteter och en hög närvaro under året, där målet med att behålla 80% av barn och ungdomar har uppfyllts. En andraplats i Ungdomsserien är också positivt.
* Tävlingsstatisk är något som har önskats från tidigare årsmöten. Nu var inte 2020 ett representativt år, men 2019 hade en ökning med 12% deltagande jämfört med tidigare år.
* Överlag har klubben en hög aktivitet med många aktiva som tar del av närtävlingar- och träningar.

Årsredovisningen
Kassör Åsa Hansson redogjorde för året.
Intäkterna var som väntat lägre än budgeterat, då både Lida Loop och novembertävlingarna ställdes in till följd av pandemin. Annat ställdes också in, vilket gjorde att även kostnaderna blev mindre. Klubben gick 55 000 SEK plus istället för budgeterade 136 000 SEK minus. Klubben har en god ekonomi, men mer än 2 000 000 SEK i tillgångar.

Revisionsberättelsen
Anders Karlsson och Kristin Markroth Bergh har granskat räkenskaper och protokoll, och tillstyrker ansvarsfrihet. Resultat- och balansräkningen godkänns.

Motioner från medlemmar
Tre motioner hade lämnats in.

Den första var från Ungdomskommittén och yrkade på en genomgång av tränings- och tävlingsmaterial i förråd (SI-pinnar, snitslar, tält etc) för att se över vilka nyinköp som är nödvändiga. Styrelsens utlåtande vara att de håller med, och detta bifölls även av årsmötet efter några korta frågor kring vilka förråd som avses. Ungdomskommittén samordnar denna inventering med representanter från Elitkommittén respektive Arrangemangskommittén.

Nästa motion poängterade vikten av en transparent process när det gäller klubbens eventuella deltagande vid ett O-ringen i Stockholm. Tidigare har O-ringenföreningen besökt klubben, och det har även gått ur en enkät bland TSK:s medlemmar kring intresset. Yrkandet gäller hur klubbmedlemmarna ska delta, och att detta beslut tas på ett årsmöte eller ett extra årsmöte när det blir aktuellt. Styrelsen delar denna uppfattning och även årsmötet biföll motionen.

Den tredje och sista motionen kom från Fredrik Forsberg, som med ett digert förarbete som grund yrkade på en förändring i upplägg för medlemsavgifter. Han önskade en återgång till 2018 års modell med medlems- och träningsavgift (en ändring till dagens avgift med familjemedlemskap och tävlingsavgift skedde 2019). Med en grundavgift för alla – även stödmedlemmar – och att aktiva sedan betalde en extra avgift för träning. En positiv följd av en sådan förändring är att de med tillgång till friskvårdsbidrag från sin arbetsgivare i så fall skulle kunna nyttja det. Fredrik ville också sänka avgiften till 300 SEK för äldre medlemmar. Andra fördelar han lyfte fram var att minska administrationen, men också undvika minskade medlemsintäkter. I dagsläget gynnas de som ej tävlar i någon större omfattning.
Styrelsens utlåtande var att de inte delade Fredriks uppfattning, och nämnde familjeavgiften som ett skäl, då den uppmuntrar även sporadisk aktivitet och att man genom dagens upplägg blir fullvärdig medlem direkt. Man har också sett att i den tidigare modellen tackade en del nej till att bistå som funktionärer vid arrangemang med motiveringen att man inte vara medlem. Röstningen blev mycket jämn, med 26 röster för och 29 emot förslaget, samt 5 som lade ner sin röst. Dock ansåg många att det var värt att följa upp det arbete som Fredrik gjort, för att se om det går att få till en anpassad modell framöver. Medlemsavgifterna kvarstår oförändrade.

Verksamhetsplan 2021
Mia Bratt berättar att övergripande att det är mycket som är bra att bygga vidare på, men som behöver anpassas efter rådande omständigheter. Målsättningen för året blir som förra året – göra det bästa utifrån de förutsättningar som finns. Den planerade uppstartsdagen blir digital. Vårens klubbresa ställs in. Men det finns fortfarande förhoppningar om att kunna arrangera Lida Loop eller novembertävlingarna, samt även en deltävling i U-serien. Flera KM finns på programmet. Det är stor efterfrågan på Naturpass och HittaUt. Elitkommittén satsar vidare på lagbygge och att åter bli en attraktiv klubb för satsande löpare som vill utvecklas. Cykel har många grupper igång, där fortsatt träning och tävling är prioriterat. Många aktiviteter är också på gång för ungdomarna, för att behålla och locka nya till klubben. I höst kommer också nya kommittéledamöter att väljas enligt den nya ordningen där man underlättar arbetet i kommittéerna genom att även nyvalda är med och planerar för det kommande året.

Budget 2021
Kassör Åsa Hansson redogör för budgeten, som ser ut i princip som för ett ”vanligt” år. Detta har sin förklaring i att för att kunna söka ersättning/bidrag om saker blir inställda behöver det redan finnas i klubbens planering.

Valberedningen
Som ordförande för 2021 väljs Lennart Agén. Mia Bratt väljs om på två år. Nyval för Lars Nordin, Piero Sannicolo och Karin Lundberg. Det är även omval för Carina Ronge som biträdande kassör, och revisorerna Anders Karlsson och Kristin Markroth Bergh väljs på ännu ett år. Också revisorssuppleanterna Björn Axelsson och Jonas Lundblad väljs på nytt, dessa på två år. Sittande valberedning Rickard Imark och Johnny Junegard tackar ja till ännu ett år. Övriga styrelsemedlemmar är samma som tidigare, med undantag från Lina Berggren, Elin Leandersson, Katarina Berggren och Torbjörn Svensson som lämnar. Årsmötet framför ett stort tack till de som avgår från styrelsen, där en många engagerat sig under flera års tid.


  Länkar
  

 

Skriv in kommentar

Namn  
E-post (frivillig)  
Kommentar  
Kod   Lägg ihop fem plus sju =
 


 

  >> Logga in för att editera denna sida

 

Tullinge Sportklubb, c/o Axelsson, Sveavägen 5, 14731 Tumba, info@tullingesk.se
Hemsidesansvarig: Henrik Persson
Material på hemsidan tillhör Tullinge Sportklubb 1996-2020